Verkoopvoorwaarden

Preambule

Deze "Algemene Verkoopvoorwaarden" zijn van toepassing op rechtshandelingen met betrekking tot producten die door Stenger Pro aan haar klanten worden verkocht. Het bedrijf, vertegenwoordigd door zijn directeur Christian STENGER, zal hier Stenger Pro heten. Elke dienst uitgevoerd door de firma Stenger Pro impliceert dus de volledige aanvaarding door de koper van deze voorwaarden.

Definities

De onderstaande woorden of uitdrukkingen zullen binnen het kader van het heden de volgende betekenis hebben:

Internetwinkel: betekent de Kifix.eu-website waarop de producten worden gepresenteerd en verkocht aan klanten.

Bestelling: verwijst naar het verkoopcontract tussen Stenger Pro en de klant die de boetieksite bezoekt.

Productblad: geeft de informatie aan over een product geleverd door Stenger pro wanneer het product te koop wordt aangeboden.

Producten: verwijst naar alle goederen die door Stenger pro worden verkocht.

Transactie: verwijst naar alle transacties en overeenkomsten die deel uitmaken van het verkoopproces.

ARTIKEL 1: VOORWERP

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is om de voorwaarden te definiëren waaronder Stenger Pro zijn producten aan zijn klanten aanbiedt en verkoopt.

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking.

ARTIKEL 2 - AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden op het moment van bestelling en aanvaardt deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud.

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen Stenger Pro en zijn klant, waarbij beide partijen ze zonder voorbehoud aanvaarden.

ARTIKEL 3 - PRODUCTEN

De meeste producten die in de virtuele winkel van STENGER aan haar klanten worden aangeboden, zijn onmiddellijk beschikbaar.

Niet alle producten die door Stenger Pro op de markt worden gebracht, worden echter online verkocht.

ARTIKEL 4 - BESTELLEN

Automatische opnamesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling.

Stenger Pro zal de aanvaarding van zijn bestelling aan de klant bevestigen door een bevestigingsbericht te sturen naar het e-mailadres dat laatstgenoemde heeft meegedeeld. De verkoop komt pas tot stand na verzending van de orderbevestiging.

Stenger Pro behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling van een klant te weigeren of te annuleren, in het bijzonder in geval van insolventie van deze klant of in geval van wanbetaling van de betreffende bestelling of van een eerdere levering of een geschil met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

De voorwaarden die de klant heeft aangegeven bij het invoeren van de informatie die inherent is aan zijn bestelling, binden hem. Stenger Pro kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn gemaakt in de formulering van de contactgegevens van de ontvanger van de bestelling (afleveradres, met name factuuradres) en vertraging in de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren dat deze fouten zouden kunnen veroorzaken.

ARTIKEL 5 - LEVERING

Na bevestiging van de bestelling verbindt Stenger Pro zich ertoe om, onder voorbehoud van naleving van art 4 door de koper, aan zijn klant de bestelde producten te leveren op het afleveradres binnen een termijn die overeenkomt met de termijn die tijdens de bestelling op de site is aangekondigd. De levering gebeurt door een koeriersdienst. Levertijden worden bepaald door de artikelen L.216-1 tot L.216-6 van de Consumentenwet.

De koper zal de kwaliteit, hoeveelheden en referenties van de goederen en hun conformiteit met de bestelling controleren. Geen enkele klacht kan meer in aanmerking worden genomen na een termijn van vijftien dagen vanaf de dag van levering. Bij zichtbare gebreken heeft de klant het recht van teruggave; er zal dan zo spoedig mogelijk geruild worden, met uitsluiting van enige schadevergoeding, in welke hoedanigheid dan ook.

Om redenen van beschikbaarheid van de bestelde producten kan een bestelling het voorwerp uitmaken van meerdere opeenvolgende leveringen aan de klant. Worden beschouwd als overmacht die Stenger Pro ontheft van zijn verplichting om de elementen te leveren volgens artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek

ARTIKEL 6 - PRIJS

De prijs is uitgedrukt in EURO.

De prijs aangegeven op de productfiches is exclusief de kosten die inherent zijn aan het transport, de prijs van de vervoerder zal worden gespecificeerd tijdens de validatie van het winkelmandje. De totaalprijs vermeld op de orderbevestiging is de uiteindelijke prijs inclusief btw.

ARTIKEL 7 - BETALING

De prijs die aan de klant wordt gefactureerd, is de prijs die wordt vermeld op de orderbevestiging die door Stenger Pro is verzonden.

Stenger Pro behoudt zich uitdrukkelijk de eigendom van de hieronder vermelde en geleverde goederen voor tot de volledige betaling is voldaan. De koper wordt verantwoordelijk zodra deze is overgedragen.

ARTIKEL 8 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

Alleen de handelsrechtbank van EPINAL is bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot verkopen door Stenger Pro en de toepassing of interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 9 - GARANTIE

De aansprakelijkheid van Stenger Pro is systematisch beperkt tot de waarde van het product in kwestie bepaald op de datum van verkoop en dit zonder mogelijkheid van beroep op het merk of de firma die het product produceert.

De klant kan telefonisch contact opnemen met de klantenservice 03 29 29 14 24 of per e-mail op: [email protected]

Reactie: 48 uur.

ARTIKEL 10 - JURIDISCHE INFORMATIE

De informatie van persoonlijke informatie die wordt verzameld met het oog op verkoop op afstand is verplicht in het Stenger Pro-verkoopproces, deze informatie is essentieel voor de verwerking en levering van bestellingen, het opstellen van facturen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

In overeenstemming met de wet op gegevensverwerking en vrijheden, is de verwerking van informatie met betrekking tot klanten het onderwerp geweest van een verklaring aan de Nationale Commissie voor gegevensbescherming (CNIL - verklaring nr. 2111254v0).

De klant heeft (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978) een recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben, dat hij kan uitoefenen met Stenger Pro; Bovendien verbindt Stenger Pro zich ertoe de contactgegevens van haar klanten niet gratis of tegen vergoeding aan derden mee te delen.