Legale informatie

1. JURIDISCHE INFORMATIE

Deze website is een uitgave van Stenger P¨ro, 285, rue des Anciens d'AFN, 88220 URIMÉNIL, FRANKRIJK.

E-mailadres: gebruik het contactformulier.

Siretnummer: 395 176 837 00056 hierna te noemen de Uitgever.

De publicatiedirecteur van de website is Christian Stenger.

2. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

TDe gebruiker erkent kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en verbindt zich ertoe deze na te leven.

De gebruiker van de website erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze website. De gebruiker van de website erkent dat hij heeft gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en perfect werkt. De Uitgever stelt alles in het werk om gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te bieden, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, gebrek aan beschikbaarheid van functies en/of de aanwezigheid van virussen op haar site. De informatie die door deze site wordt verstrekt, is alleen voor informatieve doeleinden en vrijwaart de gebruiker niet van verdere en gepersonaliseerde analyse. De uitgever kan niet instaan ​​voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op zijn site gepubliceerde informatie. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor het gebruik van deze informatie. De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie in zijn browsersoftware kan worden geïnstalleerd. Een cookie is een gegevensblok waarmee gebruikers niet kunnen worden geïdentificeerd, maar wordt gebruikt om informatie over hun browsen op de site vast te leggen. De configuratie van de browsersoftware maakt het mogelijk om de aanwezigheid van een cookie te melden en, indien nodig, deze te weigeren op de manier beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr De gebruiker heeft alle bovengenoemde rechten met betrekking tot op persoonsgegevens gecommuniceerd door middel van cookies onder de hierboven vermelde voorwaarden. Gebruikers van de website zijn verplicht om te voldoen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, waarvan de schending kan worden bestraft met strafrechtelijke sancties. In het bijzonder moeten zij zich, met betrekking tot de persoonlijke informatie waartoe zij toegang hebben of zouden kunnen krijgen, onthouden van elke verzameling, elk misbruik in het algemeen, elke handeling die de persoonlijke levenssfeer of de goede naam van personen kan schenden.